Błąd
  • Nieudane wczytanie danych z kanału informacyjnego.
  • Nieudane wczytanie danych z kanału informacyjnego.

Historia gminy Lesznowola

Email Drukuj PDF

Historia Gminy Lesznowola

Dawna nazwa Lesznowoli to Leśna Wola, założenie tej osady na gruntach leśnych samo w sobie wyjaśnia pochodzenie nazwy. Początkowo miejscowość ta była własnością książąt mazowieckich i należała do klucza piaseczyńskiego. Po przyłączeniu Mazowsza do Królestwa Polskiego przeszła na własność królów polskich. Leśna Wola miała 12 włók, na których osadzono 23 kmieci i została oddana w dzierżawę chorążemu łęczyckiemu Jakubowi Puczkowi. Leśna Wola należała do parafii piaseczyńskiej. W czasach rozbiorów była własnością władz pruskich a od 1826r. decyzją cara Mikołaja I, przeszła na własność Rządu królestwa Polskiego. Następnie w 1830r. dobra te zakupił hrabia Tadeusz Ostrowski, który w kolejnych latach sprzedał część majątku Konstantemu Piekarskiemu. W 1848 Lesznowola była siedzibą Urzędy Gminnego a na jej terenach znajdowała się szkoła elementarna i 3 folwarki, w jej skład wchodziły następujące miejscowości:

 

wieś Janczewica

 

wieś Lesznowola

osada Magdalenka

Kolonia Lesznowola

wieś Nową Wola

osada Borowiny

osada Jazgarzewszczyzna

folwark Zacisze

wieś Nowa Iwiczna

wieś Józefosław

wieś Stara Iwiczna

wieś Orężno

W latach 1867-1952 Lesznowola należała do gminy Nowa Iwiczna, jednak od początku 1973 roku Lesznowola ponownie stała się siedzibą Urzędu Gminy.

Herb gminy Lesznowola zatwierdzony został przez Radę Gminy w dniu 26.04.1996r. W prawej części złotej dwudzielnej tarczy widnieje panna w czerwonej sukni trzymająca w prawym ręku trzy kłosy, w lewym kaduceusz. W lewym polu tarczy umieszczony został zielony skrzydlaty smok o dwóch łapach, jest on symbolem prawdy, autorytetu, potęgi i czujności. Herb nawiązuje do najstarszych tradycji gminy i zajęć jej mieszkańców.

Kalendarium historyczne gminy Lesznowola:

1293 - pierwsza wzmianka o wsi Mroków

1471 - pierwsza wzmianka o Lesznowoli. Przy podziale księstwa warszawskiego księciu Konradowi III Rudemu przypada Piaseczno wraz z okolicznymi wsiami, m. in. z Leśną Wolą

1472 - przed tym rokiem nie pobierano opłat targowych w Lesznowoli, stąd rozwój handlu

1474 - pierwsza pisemna informacja o Nowej Woli

1497 - Konrad III Rudy przekazuje swoje włości, w tym Lesznowolę, nowo poślubionej żonie Annie Radziwiłłównie

1526 - w wyniku przyłączenia Mazowsza do Korony Lesznowola przestaje być własnością książąt mazowieckich i staje się własnością królów polskich. Własność ta przetrwa do rozbiorów.

1556 - królewską wieś dzierżawi chorąży łęczycki Jakub Puczka, który buduje dwór i zakłada folwark. Uprawia się tutaj żyto, jęczmień, pszenicę, groch, proso, len i konopie; hoduje 26 sztuk bydła, w tym dziewięć krów mlecznych, „świń starych 6, między którymi jest godny wieprz do karmienia”. Wieś zamieszkuje 23 kmieci. Niedaleko wsi przebiega ważna droga wiodąca z Warszawy na południe kraju. Położenie będzie stanowiło o dalszym rozwoju gospodarczym tych terenów. W 2 połowie XVII wieku, w wyniku wojen szwedzkich Lesznowola jest poważnie zniszczona.

1796 - w wyniku rozbiorów dobra lesznowolskie stają się własnością króla pruskiego.

1826-1830 - car Mikołaj I przekazuje Lesznowolę na własność Rządu Królestwa Polskiego.

1830 - dobra lesznowolskie kupuje hrabia Tadeusz Ostrowski sprzedając później ich część Konstantemu Piekarskiemu. W latach 20-te XX wieku - powstaje nowy odcinek drogi z Warszawy na południe kraju, trakt wiedzie przez Sękocin, z pominięciem Lesznowoli. Tak powstała dzisiejsza Aleja Krakowska

1838 - poprzez odłączenie od folwarku i wsi Leśnowola trzech majątków: Janczewicze, Nowa Wola oraz Iwiczna - zaczynają one funkcjonować jako odrębne własności.

1848 - pierwsza wzmianka o istnieniu w Lesznowoli Urzędu Gminnego kierowanego przez wójta. W szkole elementarnej 17 uczennic i 5 uczniów pobiera nauki u jednego nauczyciela. Gminę składającą się z trzech folwarków zamieszkują 1722 osoby - 3 osoby stanu szlachetnego, 17- mieszczańskiego i 1702 osoby gminnego. Katolików jest więcej niż ewangelistów. W folwarkach hodownych jest: 200 koni, 564 sztuk bydła, 600 owiec i 200 sztuk trzody chlewnej. W Janczewicach i Łazach funkcjonują karczmy.

1852-1860 część dóbr lesznowolskich w dzierżawie u Seweryna Ciemniewskiego a później u Antoniego Ceysingera

1856 - Kolonię Kałuszczyznę-inaczej: Magdalenkę odłączono od dóbr Lesznowoli zakładając odrębną księgę wieczystą.

1862 - Ludwik Naimski kupuje Lesznowolę za 45 100 rubli srebrem

1867 - likwidacja Gminy Lesznowola, która zostaje przyłączona do Gminy Nowa Iwiczna

1895 - właścicielem folwarku Lesznowola zostaje Juliusz Bagniewski

1915 - w Janczewicach założono cmentarz wojenny żołnierzy rosyjskich i niemieckich poległych w walkach w 1914 roku

1921 - w folwarku, we wsi Lesznowola i w kolonii mieszka 396 osób

1923 - zaczyna funkcjonować nowo wybudowana jednoizbowa szkoła. Grunt pod jej budowę darował właściciel majątku Lesznowola Jan Bagniewski

1939 - otwarcie szkoły wybudowanej przez mieszkańców Mrokowa

1936 - 1937 - w Mrokowie funkcjonuje jedna z pierwszych w Polsce łaźni parowych

28 maja 1942 - w lesie sękocińskim pod Magdalenką Niemcy rozstrzeliwują 223 więźniów Pawiaka

1947 - 1955 - budowa nowej szkoły w Lesznowoli

1955 - 1972 - Lesznowola Gromadą, we wsi działa Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej

1964 - w miejscu stracenia więźniów odsłonięto pomnik

1973 - w wyniku reformy administracyjnej kraju Lesznowola staje się Gminą z własnym Urzędem lata 70-te i 80-te XX w. - rozbudowa budynków szkolnych

1980 - 1989 - mieszkańcy Mrokowa budują Kościół

1998 - 1999 - w Magdalence prowadzone są rozmowy między przywódcą opozycji Lechem Wałęsą a reprezentantem rządu Czesławem Kiszczakiem poprzedzające tzw. „okrągły stół”

1991 - władze Lesznowoli jako jedne z pierwszych w kraju decydują się na przejęcie oświaty szczebla podstawowego

1992 - samorząd przejmuje od administracji rządowej podstawową służbę zdrowia 26 IV

1996 - Rada Gminy uchwala herb i flagę Gminy Lesznowola

W 1999 roku Lesznowola po raz pierwszy znalazła się w „Złotej Setce” prestiżowego rankingu Centrum Badań Samorządowych oceniającego inwestycyjną politykę lokalnych samorządów. Z roku na rok zajmuje w nim coraz wyższą pozycję - w 2003 roku 22 miesiące w skali całego kraju.

2001 - mieszkańcy Jeziorek - miejscowości należącej do stołecznej dzielnicy Ursynów zgłosili wniosek o zmianę granic stolicy i przyłączenie się do gminy Lesznowola

2002 - Tytuł Wójta Roku 2001 dla Marii Jolanty Batyckiej - Wąsik.

27 X 2002 - pierwsze wybory bezpośrednie wójta, w których wygra a Maria Jolanta Batycka - Wąsik

2003 - Lesznowola zajęła drugie miejsce w ogólnopolskim rankingu „Profesjonalna gmina przyjazna inwestorom” oraz otrzymała „Złoty Laur” edukacji samorządowej w konkursie Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej i dwutygodnika samorządowego „Wspólnota”

2003 - gminie Lesznowola przyznano tytuł i certyfikat Gmina Fair Play.

opracowała: Amelia Zaleska