Błąd
  • Nieudane wczytanie danych z kanału informacyjnego.
  • Nieudane wczytanie danych z kanału informacyjnego.
Rodzice

Zadania i Prezydium Rady Rodziców

Email Drukuj PDF

Prezydium Rady Rodziców Zespołu Szkół Publicznych w Nowej Iwicznej

Przewodnicząca:

Aneta Trzaska-Lewandowska

tel. 516 041 457  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Z-ca Przewodniczącej:

Anna Pietrzak

tel. 609 009 429 Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Sekretarz:

Katarzyna Pytkowska

Skarbnik:

Tomasz Gilewicz

tel. 608 692 604 Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Członkowie:

Anna Matyja

Wojciech Sąsiadek

Joanna Sotkiewicz

Magda Witkowska

Monika Wójkiewicz

Sławomira Zajączkowska

 


Czym jest Rada Rodziców?

Rada Rodziców to demokratycznie wybrana grupa przedstawicieli rodziców (opiekunów prawnych) wszystkich uczniów szkoły.
(Ustawa o systemie oświaty Art. 53, ust.1; 2; 3).

Rada Rodzicówjest jednym ze statutowych organów szkoły. Takim samym jak Dyrektor Szkoły, Rada Pedagogiczna i Samorząd Uczniowski oraz Rada Szkoły (jeżeli została powołana). Obecność Rady Rodziców w szkołach publicznych jest obligatoryjna!

Rada Rodziców jest organem autonomicznym. Dyrektor Szkoły, Rada Pedagogiczna oraz inne organy statutowe szkoły, nie mogą wpływać na skład Rady, jej strukturę oraz wykonywanie postawionych przed nią celów i zadań.
(Ustawa o systemie oświaty Art. 53 ust. 4).

Zadaniem Rady Rodziców jest zapewnienie rodzicom rzeczywistego wpływu na funkcjonowanie szkoły. Środkiem do realizacji tego zadania jest wnioskowanie do odpowiednich organów w sprawach związanych z kształceniem, wychowaniem, bezpieczeństwem i finansami szkoły.
(Ustawa o systemie oświaty Art. 54 ust. 1).

Rada Rodziców posiada uprawnienia zapewniające rodzicom istotny wpływ na funkcjonowanie szkoły. Kompetencje Rady Rodziców wynikają z prawa, przede wszystkim z ustawy o systemie oświaty.

Zobacz:

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19910950425 – Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst ujednolicony);

 


 

Fundusz Rady Rodziców

Rada Rodziców wspiera finansowo różne działania i aktywności mające miejsce w szkole, są to między innymi:

  • nagrody w konkursach,
  • dofinansowania do wycieczek szkolnych,
  • opłaty za obiady dla native speakerów,
  • materialne wsparcie uczniów,
  • i inne działania, o które wnioskują uczniowie i nauczyciele

 

Dobrowolne wpłaty można dokonywać na rachunek bankowy Rady Rodziców z podaniem Imienia i Nazwiska ucznia oraz nr klasy:

BGŻ BNP Paribas 85 2030 0045 1110 0000 0402 9410


Regulamin Rady Rodziców

REGULAMIN RADY RODZICÓW ZESPOŁU SZKÓŁ PUBLICZNYCH W NOWEJ IWICZNEJ Na podstawie art 53 ust. 3 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. z późń. zmianami. z: 3. 10. 2013 r; 9. 10. 2014 r.

Rozdział l POSTANOWIENIA OGÓLNE

Art. 1

Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o:

1. Szkole - należy przez to rozumieć Zespół Szkół w Nowej Iwicznej;

2. Statucie - należy przez to rozumieć Statut Zespołu Szkół w Nowej Iwicznej;

3. Dyrektorze - należy przez to rozumieć Dyrektora Zespołu Szkół w Nowej Iwicznej;

4. Radzie - należy przez to rozumieć Radę Rodziców Zespołu Szkół w Nowej Iwicznej;

5. Radzie Klasy - należy przez to rozumieć reprezentację rodziców wybieraną spośród rodziców danej klasy, tzw. trójkę klasową;

6. Prezydium Rady - należy przez to rozumieć Prezydium Rady Rodziców Zespołu Szkół w Nowej Iwicznej;

7. Przewodniczącym Rady - należy przez to rozumieć Przewodniczącego Rady Rodziców Zespołu Szkół w Nowej Iwicznej;

8. Regulaminie - należy przez to rozumieć Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół w Nowej Iwicznej;

9. Walnym Zebraniu Rad Klasowych - należy rozumieć walne zebranie wszystkich tzw. trójek klasowych wybranych na zebraniach rodziców w poszczególnych klasach. 2

 

Więcej…