Błąd
  • Nieudane wczytanie danych z kanału informacyjnego.
  • Nieudane wczytanie danych z kanału informacyjnego.

Zadania i Prezydium Rady Rodziców

Email Drukuj PDF

Prezydium Rady Rodziców Zespołu Szkół Publicznych w Nowej Iwicznej

Przewodnicząca:

Aneta Trzaska-Lewandowska

tel. 516 041 457  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Z-ca Przewodniczącej:

Anna Pietrzak

tel. 609 009 429 Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Sekretarz:

Katarzyna Pytkowska

Skarbnik:

Tomasz Gilewicz

tel. 608 692 604 Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Członkowie:

Anna Matyja

Wojciech Sąsiadek

Joanna Sotkiewicz

Magda Witkowska

Monika Wójkiewicz

Sławomira Zajączkowska

 


Czym jest Rada Rodziców?

Rada Rodziców to demokratycznie wybrana grupa przedstawicieli rodziców (opiekunów prawnych) wszystkich uczniów szkoły.
(Ustawa o systemie oświaty Art. 53, ust.1; 2; 3).

Rada Rodzicówjest jednym ze statutowych organów szkoły. Takim samym jak Dyrektor Szkoły, Rada Pedagogiczna i Samorząd Uczniowski oraz Rada Szkoły (jeżeli została powołana). Obecność Rady Rodziców w szkołach publicznych jest obligatoryjna!

Rada Rodziców jest organem autonomicznym. Dyrektor Szkoły, Rada Pedagogiczna oraz inne organy statutowe szkoły, nie mogą wpływać na skład Rady, jej strukturę oraz wykonywanie postawionych przed nią celów i zadań.
(Ustawa o systemie oświaty Art. 53 ust. 4).

Zadaniem Rady Rodziców jest zapewnienie rodzicom rzeczywistego wpływu na funkcjonowanie szkoły. Środkiem do realizacji tego zadania jest wnioskowanie do odpowiednich organów w sprawach związanych z kształceniem, wychowaniem, bezpieczeństwem i finansami szkoły.
(Ustawa o systemie oświaty Art. 54 ust. 1).

Rada Rodziców posiada uprawnienia zapewniające rodzicom istotny wpływ na funkcjonowanie szkoły. Kompetencje Rady Rodziców wynikają z prawa, przede wszystkim z ustawy o systemie oświaty.

Zobacz:

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19910950425 – Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst ujednolicony);

 


 

Fundusz Rady Rodziców

Rada Rodziców wspiera finansowo różne działania i aktywności mające miejsce w szkole, są to między innymi:

  • nagrody w konkursach,
  • dofinansowania do wycieczek szkolnych,
  • opłaty za obiady dla native speakerów,
  • materialne wsparcie uczniów,
  • i inne działania, o które wnioskują uczniowie i nauczyciele

 

Dobrowolne wpłaty można dokonywać na rachunek bankowy Rady Rodziców z podaniem Imienia i Nazwiska ucznia oraz nr klasy:

BGŻ BNP Paribas 85 2030 0045 1110 0000 0402 9410


Regulamin Rady Rodziców

REGULAMIN RADY RODZICÓW ZESPOŁU SZKÓŁ PUBLICZNYCH W NOWEJ IWICZNEJ Na podstawie art 53 ust. 3 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. z późń. zmianami. z: 3. 10. 2013 r; 9. 10. 2014 r.

Rozdział l POSTANOWIENIA OGÓLNE

Art. 1

Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o:

1. Szkole - należy przez to rozumieć Zespół Szkół w Nowej Iwicznej;

2. Statucie - należy przez to rozumieć Statut Zespołu Szkół w Nowej Iwicznej;

3. Dyrektorze - należy przez to rozumieć Dyrektora Zespołu Szkół w Nowej Iwicznej;

4. Radzie - należy przez to rozumieć Radę Rodziców Zespołu Szkół w Nowej Iwicznej;

5. Radzie Klasy - należy przez to rozumieć reprezentację rodziców wybieraną spośród rodziców danej klasy, tzw. trójkę klasową;

6. Prezydium Rady - należy przez to rozumieć Prezydium Rady Rodziców Zespołu Szkół w Nowej Iwicznej;

7. Przewodniczącym Rady - należy przez to rozumieć Przewodniczącego Rady Rodziców Zespołu Szkół w Nowej Iwicznej;

8. Regulaminie - należy przez to rozumieć Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół w Nowej Iwicznej;

9. Walnym Zebraniu Rad Klasowych - należy rozumieć walne zebranie wszystkich tzw. trójek klasowych wybranych na zebraniach rodziców w poszczególnych klasach. 2

 

 

Rozdział II RADA RODZICÓW

Art. 2

1. Rada Rodziców, dalej zwana Radą, jest reprezentacją ogółu rodziców dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej i Gimnazjum tworzących Zespół Szkół w Nowej Iwicznej.

2. Celem Rady jest:

a) reprezentowanie opinii ogółu rodziców uczniów Szkoły we wszystkich istotnych sprawach Szkoły,

b) wspomaganie Rady Pedagogicznej i Dyrekcji w realizacji celów Szkoły,

c) współpraca z organami nadzorującymi działalność szkoły oraz innymi pozaszkolnymi organizacjami i instytucjami, jeśli jej celem jest podniesienie jakości procesu kształcenia i wychowania, utrzymanie ładu, porządku i bezpieczeństwa w szkole.

3. Kadencja Rady Rodziców trwa 2 lata lub 1 rok jeżeli tak zadecyduje Zebranie Rady Rodziców.

Art. 3

Radę Rodziców tworzą przedstawiciele wszystkich Rad Klasowych (tzw. trójek klasowych) w osobach przewodniczącego Rady Klasy bądź wyznaczonej przez niego osoby, pod warunkiem, że jest ona również członkiem tej samej Rady Klasy.

Art. 4

W skład Rady mogą wchodzić wyłącznie rodzice i opiekunowie prawni uczniów Szkoły.

Art. 5

Rada nie może liczyć więcej członków niż łączna liczba klas szkoły podstawowej i gimnazjum istniejących w Zespole Szkół w Nowe j Iwicznej.

Art. 6

W przypadku obecności na zebraniu Rady więcej niż jednego przedstawiciela tej samej Rady Klasy, prawo do głosowania ma tylko jeden przedstawiciel jednej Rady Klasy.

Art. 7

1.Trzykrotna nieobecność przedstawiciela Rady Klasy na zebraniu Rady Rodziców powoduje skreślenie go ze składu tej Rady i wiąże się z obowiązkiem wyboru przez rodziców klasy swego nowego reprezentanta w Radzie.

2. Trzykrotna nieobecność podczas wykonania przedsięwzięć realizowanych przez Radę lub Prezydium Rady powoduje skreślenie ze składu Rady i wiąże się z obowiązkiem wyboru przez rodziców klasy swego nowego reprezentanta w Radzie.

Art. 8

Rada może spośród swoich członków powoływać stałe lub doraźne komisje problemowe. 3

 

Art. 9

1. Zgodnie ze Statutem Szkoły do kompetencji Rady należy występowanie do Dyrektora i Rady Pedagogicznej z wnioskami i sprawami dotyczącymi Szkoły.

2. W szczególności Rada:

a) Opiniuje system oceniania oraz program wychowawczy Szkoły,

b) Pomaga w doskonaleniu organizacji i warunków pracy Szkoły,

c) Opiniuje pracę nauczycieli, wnioskuje o nagrody lub kary,

d) Opiniuje kandydatury osób pełniących funkcje kierownicze w szkole przed powołaniem ich na stanowiska funkcyjne przez dyrektora Szkoły. 4

 

Rozdział III RADA KLASY

Art. 10

1. Rodzice uczniów klasy na pierwszym zebraniu w roku szkolnym wybierają spośród siebie Radę Klasy w składzie:

a) przewodniczący,

b) wiceprzewodniczący pełniący jednocześnie funkcję sekretarza,

c) skarbnik.

2. Kadencja Rady Klasy trwa 2 lata lub 1 rok jeżeli tak zadecyduje Zebranie Rady Rodziców.

Art. 11

Rada Klasy reprezentuje rodziców uczniów klasy w Radzie Rodziców na zasadach wynikających z Regulaminu. Ponadto może występować, w porozumieniu z wychowawcą klasy, z wnioskami do Dyrektora, Rady Pedagogicznej oraz indywidualnych nauczycieli w sprawach istotnych dla tej klasy.

Art. 12

Do kompetencji przewodniczącego Rady Klasy należy:

1. Kierowanie pracami Rady Klasy;

2. Reprezentowanie Rady Klasy w Radzie Rodziców, lub wskazywanie upoważnionego do tego innego członka Rady Klasy;

3. Współpraca z wychowawcą klasy w rozwiązywaniu problemów uczniów tej klasy;

4. Zwoływanie w miarę potrzeby, w tym na wniosek wychowawcy lub uczniów klasy, posiedzenia Rady Klasy.

Art. 13

1. Zebranie rodziców uczniów może odwołać Radę Klasy lub poszczególnych jej członków przed upływem kadencji w przypadku:

a) utraty prawa wybieralności,

b) rezygnacji,

c) utraty zaufania.

2. W razie ustania członkostwa w Radzie Klasy przed upływem kadencji rodzice na najbliższym zebraniu przeprowadzają wybory uzupełniające.

3. O aktualnym składzie Rady Klasy jej przewodniczący informuje Przewodniczącego Rady Rodziców niezwłocznie po każdorazowym przeprowadzeniu wyborów. 5

 

Rozdział IV WALNE ZEBRANIE RAD KLASOWYCH

Art.14

1. Wszystkie Rady Klas w pełnym składzie tworzą Walne Zebranie Rad Klasowych.

2. Do wyłączności Walnego Zebrania Rad Klasowych należy wybór i odwołanie:

a) skarbnika,

b) Komisji Rewizyjnej, c) przeprowadzenie wyborów uzupełniających składu Prezydium Rady d) dokonywanie wszelkich zmian w regulaminie Rady, 3.Ppodjęcie uchwały w sprawach określonych w ust. 2. wymaga bezwzględnej większości głosów (50 proc. plus 1) obecnych na zebraniu członków Rady.

Art. 15

Zebranie Walne uważa się za prawomocne bez względu na liczbę obecnych osób jeżeli dopełniony został obowiązek zawiadomienia członków Rady w zwyczajowo przyjęty sposób, to jest na tablicy informacyjnej Rady oraz aktualnie funkcjonującej stronie internetowej Rady, na 7 dni przed terminem Zebrania Walnego. 6

 

Rozdział V SKARBNIK RADY RODZICÓW

Art. 16

1. Osobę kandydującą na funkcję skarbnika Rady może zgłosić każdy członek Rady Klasy obecny na Walnym Zebraniu Rad Klasowych.

2. Warunkiem przyjęcia kandydatury jest wyrażenie zgody przez zgłaszaną osobę. W przypadku nieobecności zgłaszanej osoby z przyczyn losowych konieczna jest jej zgoda na kandydowanie na piśmie, dostarczona przed głosowaniem.

3. Kandydat musi być aktualnym członkiem Rady Klasy. Nie może być pracownikiem Szkoły, bądź świadczyć jakichkolwiek usług na rzecz Szkoły z tytułu umowy-zlecenia, umowy o dzieło lub innej umowy cywilnoprawnej.

4. Na skarbnika Rady wybrana zostaje osoba, która w głosowaniu otrzymała największą liczbę głosów. W razie potrzeby, wynikającej z równej liczby głosów oddanych na kandydatów, prowadzący walne zebranie zarządza kolejne tury głosowania.

Art. 17

1. Kadencja skarbnika trwa 2 lata lub 1 rok jeżeli tak zadecyduje Zebranie Rady Rodziców.

2. Odwołanie skarbnika przez Walne Zebranie Rad Klasowych przed upływem kadencji wskutek utraty zaufania może nastąpić, jeśli:

a) wniosek taki zgłosi Komisja Rewizyjna,

b) sprawozdanie z działalności finansowej Prezydium zostanie odrzucone przez Radę Rodziców,

c) 1/3 członków Rady zgłosi wotum nieufności i złoży na piśmie wniosek o odwołanie skarbnika.

d) na wniosek większości Prezydium Rady.

3. W każdym z opisanych przypadków przewodniczący Rady ma bezwzględny obowiązek zwołać jak najszybciej walne zebranie Rad Klasowych.

4. Dla ważności uchwała o odwołaniu skarbnika wymaga bezwzględnej większości głosów rozumianej, jako 50 proc. plus 1 "za" obecnych na zebraniu.

5. Skarbnik może pełnić swoją funkcję maksymalnie dwie kadencje. 7

 

Rozdział VI ZEBRANIA RADY RODZICÓW

Art. 18

Zebranie Rady zwołuje jej Przewodniczący z własnej inicjatywy bądź na wniosek zgłoszony przez:

1. 1/3 członków Prezydium,

2. 1/3 Rady Rodziców,

3. 1/3 Rad Klas,

4. Komisję Rewizyjną,

5. Dyrektora,

6. Radę Pedagogiczną.

Art. 19

W zebraniach Rady może brać udział Dyrektor lub osoby zapraszane przez Przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek Rady albo Prezydium.

Art. 20

1. Zebrania Rady zwołuje się, co najmniej cztery razy w roku szkolnym, w tym pierwsze nie później niż w październiku każdego roku celem przedstawienia sprawozdania z działalności za rok poprzedni.

2. O terminie i proponowanym porządku zebrania zawiadamia się członków Rady oraz Dyrektora w sposób zwyczajowo przyjęty, na minimum 5 dni przed planowanym terminem zebrania.

3. W uzasadnionych przypadkach zawiadomienie, o którym mowa w ust. 2, może być dokonane najpóźniej na 3 dni przed terminem zebrania (zebranie nadzwyczajne).

4. Zawiadomienie o terminie polega na wskazaniu daty i godziny rozpoczęcia oraz dokładnego miejsca planowanego zebrania.

5. W zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 4, może zostać wyznaczony, w tym samym dniu, drugi termin zebrania.

Art. 21

1. Zebranie przygotowuje Prezydium. Prowadzi je Przewodniczący bądź inna upoważniona przez niego osoba.

2. Jeśli jest to zebranie sprawozdawczo-wyborcze, prowadzi je osoba wybrana przez Prezydium i zaakceptowana w głosowaniu jawnym przez Radę. Nie może to być członek, a zatem i przewodniczący ustępującego Prezydium. 8

 

3. Stałymi elementami każdego zebrania Rady musi być:

a) sprawdzenie listy obecności,

b) ustalenie porządku obrad,

c) sprawozdanie z realizacji uchwał z poprzedniego zebrania,

d) sprawozdanie z działalności bieżącej.

4. Projekt porządku obrad może być uzupełniony po otwarciu zebrania a przed zatwierdzeniem go przez Radę o propozycje zgłaszane przez członków Rady oraz na wniosek Dyrektora.

Art. 22

1. Quorum wymagane dla podjęcia uchwały przez Radę wynosi:

a) co najmniej 50 proc. członków Rady - w pierwszym terminie zebrania,

b) obecni członkowie Rady - w drugim terminie zebrania, jeżeli został dotrzymany obowiązek powiadomienia o terminie zebrania.

2. Jeżeli pełny skład Rady stanowi liczbę nieparzystą, to quorum w pierwszym terminie zebrania oznacza obecność członków Rady przynajmniej równej pierwszej liczbie całkowitej po 1/2 pełnego składu.

Art. 23

1. Uchwały Rady są podejmowane zwykłą większością głosów (liczba głosów „za", przewyższa co najmniej o jeden głos liczbę głosów „przeciw").

2. Bezwzględna większość głosów, rozumiana jako 50 proc. plus 1 głos „za" obecnych na zebraniu, wymagana jest tylko w przypadku uchwały o:

a) odwołanie przed końcem kadencji członka Prezydium,

b) odwołanie przed końcem kadencji całego Prezydium,

c) rozwiązania Rady.

Art. 24

1. Rada dokumentuje zebrania w formie protokołu.

2. Protokół powinien zawierać: a) numer, datę i miejsce zebrania z oznaczeniem terminu zebrania, jeśli zebranie odbywało się w dwóch terminach,

b) stwierdzenie prawomocności zebrania (quorum),

c) listę obecnych członków Rady oraz listę osób uczestniczących w zebraniu z głosem doradczym, jeżeli taka sytuacja miała miejsce,

d) zatwierdzony porządek obrad, 9

 

e) przebieg obrad, streszczenie wystąpień i dyskusji oraz przedmiotu zgłaszanych wniosków,

f) oznaczenie (wskazanie numeru i przedmiotu) oraz treść podjętych uchwał,

g) podpisy Przewodniczącego i sekretarza (bądź upoważnionego protokolanta).

3. Zebrania Rady oraz uchwały Rady numeruje się cyframi arabskimi. Nowa numeracja zaczyna się z początkiem każdego roku szkolnego.

Art. 25

Niezależnie od utrwalenia podjęcia uchwały w protokole zebrania Rady, uchwała sporządzana jest niezwłocznie w formie odrębnego dokumentu, zawierającego w szczególności:

1. tytuł uchwały z oznaczeniem numeru uchwały oraz organu, który ja wydał,

2. tekst uchwały,

3. data podjęcia uchwały,

4. podpis Przewodniczącego i sekretarza Rady. 10

 

Rozdział VII PREZYDIUM RADY RODZICÓW

Art. 26

1. Prezydium liczy 9 osób.

2. 8-miu członków Prezydium w głosowaniu jawnym wybiera spośród siebie Rada.

3. Dziewiątego członka Prezydium, pełniącego funkcję skarbnika, wybiera raz na 2 lata lub 1 rok w głosowaniu jawnym walne zebranie Rad Klasowych i tylko ono może odwołać go z tej funkcji.

4. Spośród członków Prezydium, w głosowaniu tajnym, wybiera się 3-osobową Komisję Socjalną, której zadaniem jest podejmowanie decyzji w sprawie przyznawania bezpośredniej pomocy materialnej uczniom ZSP.

5. W skład Komisji Socjalnej wchodzi skarbnik wyłącznie z głosem doradczym w sprawach finansów Rady.

Art. 27

1. Osoby kandydujące do składu Prezydium z ramienia Rady może zgłosić każdy członek Rady, w liczbie nieprzekraczającej 8. osób. Warunkiem przyjęcia kandydatury jest wyrażenie zgody przez zgłaszaną osobę. W przypadku nieobecności zgłaszanej osoby z przyczyn losowych konieczna jest jej zgoda na kandydowanie na piśmie, dostarczona przed wpisaniem na listę kandydatów.

2. Kandydat musi być aktualnym członkiem Rady Klasy. Nie może być pracownikiem Szkoły, bądź świadczyć jakichkolwiek usług na rzecz Szkoły z tytułu umowy-zlecenia, umowy o dzieło lub innej umowy cywilnoprawnej.

3. Wśród zgłoszonych kandydatów musi znaleźć się po co najmniej po trzech rodziców uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum, chyba że zgłaszane osoby z jednej z tych grup rodziców nie wyrażą zgody na kandydowanie.

4. Jeśli liczba kandydatów przekracza liczbę członków Prezydium, wybrane zostają te osoby, które w głosowaniu otrzymały największa liczbę głosów. W razie potrzeby, wynikającej z równej liczby głosów oddanych na kandydatów, prowadzący zebranie zarządza kolejne tury głosowania.

Art. 28

1. Kadencja Prezydium trwa 2 lata, z możliwością jednorazowego przedłużenia jej o kolejne dwa lata.

2. Członkostwo w Prezydium ustaje wskutek:

a) upływu kadencji,

b) własnej rezygnacji,

c) utraty prawa wybieralności,

d) utraty zaufania Rady.

e) nieuczestniczenia w pracach Prezydium przez okres kolejnych 2 miesięcy. 11

 

3. Wszyscy członkowie Prezydium mogą być odwołani przed upływem kadencji z przyczyn wymienionych w ust. 2, przy czym w przypadku skarbnika może to zrobić tylko walne zebranie Rad Klasowych, jeśli za takim wnioskiem opowie się co najmniej połowa (50 % plus 1) uprawnionych do głosowania.

4. W razie ustania członkostwa przed upływem kadencji na najbliższym zebraniu Rady lub walnego zebrania Rad Klasowych przeprowadzone są wybory uzupełniające na okres do końca kadencji. Przepisy art. 27 stosuje się odpowiednio.

5. Rada może odwołać 9 członków Prezydium w całości i dokonać wyboru nowych członków Prezydium w przypadku gdy: a) wniosek taki będzie zawierało sprawozdanie Komisji Rewizyjnej; b) sprawozdanie z działalności Prezydium zostanie odrzucone przez Radę Rodziców;

c) 1/3 członków Rady zgłosi wotum nieufności i złoży na piśmie wniosek o odwołanie Prezydium. Musi on uzyskać w głosowaniu jawnym bezwzględną większość głosów członków Rady (50% plus 1) przy zachowaniu przewidzianego Regulaminem quorum niezbędnego do przyjęcia takiej uchwały Rady.

Art. 29

1. Na pierwszym posiedzeniu, w dniu dokonania przez Radę wyboru, Prezydium konstytuuje się w składzie:

a) przewodniczący Rady,

b) wiceprzewodniczący Rady,

c) sekretarz Rady,

d) trzech pozostałych członków Prezydium.

2. W posiedzeniu tym uczestniczy także skarbnik wybrany przez walne zebranie Rad Klasowych.

Art. 30

Do zadań Prezydium należy:

1. Realizacja uchwał Rady i walnych zebrań Rad Klasowych;

2. Reprezentowanie Rady w kontaktach z Dyrekcją, Radą Pedagogiczną, gminą i innymi organami zewnętrznymi, ale tylko w sprawach bieżących (zwykłego zarządu), nie wymagających akceptacji całej Rady;

3. Realizacja wydatków z Funduszu Rady zgodnie z zatwierdzonym przez Radę planem budżetowym;

4. Organizowanie pracy Rady;

5. Organizowanie akcji doraźnych;

6. Zwoływanie zebrań Rady co najmniej 3 razy w roku; 12

 

7. Zwoływanie Walnego Zebrania Rad Klasowych co najmniej raz na dwa lata;

8. Przygotowywanie projektu planu budżetowego Rady na bieżący rok szkolny i przedstawienie go Radzie do akceptacji najpóźniej do końca października;

9. Coroczne składanie sprawozdania z działalności, w tym szczegółowego sprawozdania finansowego, w celu uzyskania absolutorium Rady;

10. Przygotowywanie, na wniosek Dyrekcji, Rady Pedagogicznej, gminy, nadzoru pedagogicznego lub innej uprawnionej do tego instytucji, oraz samego nauczyciela, opinii o nauczycielach, która następnie jest podawana do wiadomości Rady;

11.Podawanie do publicznej wiadomości protokołu z poprzedniego zebrania Rady na stronie internetowej szkoły oraz na kolejnym zebraniu Rady Rodziców.

Art. 31

1. Obowiązki Przewodniczącego Prezydium polegają na:

a) organizowaniu pracy Prezydium i całej Rady Rodziców;

b) zależnie od potrzeb zwoływanie zebrań Prezydium jednak nie rzadziej niż cztery razy w roku;

c) zwoływaniu co najmniej cztery razy w roku zebrań Rady Rodziców;

d) zwoływaniu co najmniej raz na dwa lata walnego zebrania Rad Klasowych;

e) prowadzeniu zebrań bądź wskazywanie innej osoby prowadzącej reprezentowanie Rady przed innymi organami w każdej sprawie, ale bez prawa podejmowania samodzielnej decyzji;

f) koordynacja działań mających na celu realizację uchwał Rady.

2. Przewodniczący Prezydium może pełnić swoją funkcję maksymalnie dwie kadencje.

Art. 32

Zebrania Prezydium zwołuje Przewodniczący Rady:

1. z własnej inicjatywy,

2. na wniosek 1/3 członków Prezydium,

3. na wniosek Dyrektora.

Art. 33

Zasady zwoływania, protokołowania posiedzeń koniecznością oraz podejmowania uchwał w przypadku Prezydium są analogiczne do zasad określonych w art. 18-25, z zastrzeżeniem, że obowiązkiem Prezydium jest przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania. 13

 

Rozdział VIII KOMISJA REWIZYJNA

Art. 34

1. Komisja Rewizyjna powoływana jest przez walne zebranie Rad Klasowych spośród swoich członków w głosowaniu jawnym.

2. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa 2 lata.

3. Wniosek o odwołanie Komisji Rewizyjnej przed upływem kadencji musi zgłosić co najmniej 1/3 Rady Rodziców.

Art. 35

W skład komisji wchodzą trzy osoby: przewodniczący i dwóch członków.

Art. 36

Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być:

1. członek Prezydium Rady Rodziców,

2. pracownik Szkoły lub osoba świadcząca jakiekolwiek usługi na rzecz Szkoły z tytułu umowy-zlecenia, umowy o dzieło lub innej umowy cywilnoprawnej.

Art. 37

1. Komisja Rewizyjna czuwa nad zgodnością działalności Rady z obowiązującymi przepisami i kontroluje jej działalność finansowo-gospodarczą.

2. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:

a) Semestralne i roczne badanie działalności Prezydium Rady pod kątem realizacji uchwał podjętych przez walne zebranie Rad Klasowych oraz Radę Rodziców, w tym prawidłowego wydatkowania środków zgromadzonych na Funduszu Rady;

b) Przedkładanie dwa razy do roku (po pierwszym semestrze i na początku roku szkolnego) pisemnych sprawozdań Radzie Rodziców;

c) Przedkładanie każdorazowo w formie pisemnej swoich ustaleń i wniosków bieżących Prezydium Rady i Radzie Rodziców;

d) Wnioskowanie do Rady Rodziców o udzielenie absolutorium Prezydium Rady;

e) Wnioskowanie zmian regulaminowych i zgłaszanie innych wniosków, w tym o odwołanie skarbnika, na walnych zebraniach Rad Klasowych. 14

 

Rozdział IX FINANSE RADY RODZICÓW

Art. 38

Rada gromadzi na wydzielonym Funduszu Rady Rodziców środki finansowe na potrzeby Szkoły i jej uczniów poprzez:

1. zbieranie dobrowolnych składek rodziców,

2. prowadzenie działalności mającej na celu pozyskanie środków finansowych z innych źródeł.

Art. 39

1. Sugerowaną wysokość dobrowolnych składek ustala się na początku każdego roku szkolnego na pierwszym zebraniu Rady.

2. Wszyscy rodzice deklarują wysokość swoich wpłat na piśmie w czasie zebrań klasowych.

Art. 40

l. Fundusz Rady Rodziców ma swoje konto bankowe.

2. Osobami upoważnionymi do dokonywania operacji bankowych są:

a) przewodniczący Rady,

b) wiceprzewodniczący Rady,

c) skarbnik Rady,

d) sekretarz Rady.

3. Dla ważności każdej operacji bankowej potrzebne są podpisy co najmniej dwóch wymienionych w pkt. 2 uprawnionych osób.

Art. 41

1. Wydatkowanie środków zgromadzonych w Funduszu Rady odbywa się zgodnie z planem wydatków na bieżący rok szkolny, zatwierdzonym przez Radę Rodziców.

2. Projekt budżetu na kolejny rok szkolny, uwzględniający taki plan, przygotowuje Prezydium i przedstawia do akceptacji Radzie Rodziców najpóźniej w październiku.

3. Środki Funduszu przeznaczane są, w szczególności na:

a) pomoc materialną dla uczniów, np. socjalną,

b) pomoce dydaktyczno-wychowawcze,

c) nagrody dla uczniów,

d) na pobudzenie aktywności wychowawczej nauczycieli i rozwojowej uczniów,

e) działania kulturalne i rekreacyjno-sportowe, 15

 

f) zapewnienie ładu i porządku oraz bezpieczeństwa w szkole,

g) inne wydatki wynikające z bieżących potrzeb.

4. Klasa, której wpłaty są najwyższe w stosunku kwota/liczba uczniów klasy, otrzymuje na koniec roku szkolnego, na własne potrzeby, zwrot 20% wpłaconej kwoty.

5. Kwoty wpłat podliczane są na koniec 2 tygodnia ostatniego miesiąca roku szkolnego.

6. Zwrot przyznawany jest klasom z grup: jednej „0-3 (Nauczania początkowego)”; jednej z „4-6 (Szkoła podstawowa)”; jednej z „1-3 Gimnazjum”.

7. Klasy, których wpłaty do końca grudnia nie przekroczą 20 zł na osobę, mogą zostać pozbawione wszelkich dofinansowań ze środków Rady Rodziców.

Art. 42

1. Decyzje w sprawie wydawanych kwot i ich przeznaczenia podejmuje Prezydium.

2. Dla ich ważności potrzebna jest zgoda co najmniej 4 członków.

3. Jeśli wydatki wykraczają poza zarząd zwykły tzn. wykraczają poza plan wydatków, potrzebna jest zgoda w formie uchwały Rady Rodziców.

4. Do obsługi księgowo-rachunkowej Rady i prowadzenia księgowości Prezydium za zgodą Rady może zawrzeć umowę z osobą fizyczną lub prawną.

Art. 43

Pisemne wnioski wraz z uzasadnieniem o przyznanie środków z Funduszu Rady mogą składać:

1. dyrekcja szkoły,

2. pedagog szkolny,

3. wychowawcy klas,

4. Rada Klasy,

5. indywidualnie rodzice lub prawni opiekunowie,

6. samorząd uczniowski,

7. zainteresowany uczeń.

Art. 44

Wszelkie sprawy nie ujęte w niniejszym regulaminie reguluje Statut Szkoły po akceptacji Zebrania Walnego Rady Rodziców.

Art. 45

Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.