Błąd
 • Nieudane wczytanie danych z kanału informacyjnego.
 • Nieudane wczytanie danych z kanału informacyjnego.
Regulaminy

Regulamin uzyskania karty rowerowej

Email Drukuj PDF

REGULAMIN UZYSKANIA KARTY  ROWEROWEJ

W SZKOLE PODSTAWOWEJ W NOWEJ IWICZNEJ

 

 1. Do egzaminu na kartę rowerową mogą przystąpić uczniowie, którzy w dniu egzaminu pisemnego  ukończyli 10 lat.
 2. Kartę rowerową wydaje nieodpłatnie dyrektor szkoły.
 3. Warunkiem przystąpienia do egzaminu na kartę jest zgoda rodzica i wychowawcy klasy w formie podpisu na arkuszu zaliczeń (załącznik nr 1 ). Zgoda rodziców jest deklaracją braku przeciwwskazań zdrowotnych do wydania karty  rowerowej.
 4. Egzamin przeprowadza: osoba posiadająca uprawnienia.
 5. Egzamin teoretyczny i praktyczny odbywa się w określonym przez nauczyciela czasie i miejscu.
 6. Egzamin składa się z:
  a)      części teoretycznej – 25 pytań testowych
  b)      części praktycznej - jazda  rowerem.
  Tematyka egzaminu teoretycznego: podstawowe manewry na drodze, znaki i sygnały drogowe, typowe sytuacje drogowe (skrzyżowania drogi głównej z drogami podporządkowanymi, skrzyżowania dróg równorzędnych i z ruchem okrężnym),wyposażenie roweru i obsługa, czynniki mające wpływ na bezpieczeństwo, pierwsza pomoc.
 7. Warunkiem uzyskania zaliczenia egzaminu teoretycznego jest udzielenie przez ucznia  80% poprawnych odpowiedzi
 8. Część praktyczna polega na ocenie kierującego rowerem pod względem:
  a)  przestrzegania przepisów w ruchu drogowym
  b)  umiejętności prawidłowej techniki jazdy
 9. Uczeń ma prawo do poprawki z części teoretycznej w terminie wyznaczonym przez osobę.