Błąd
  • Nieudane wczytanie danych z kanału informacyjnego.
  • Nieudane wczytanie danych z kanału informacyjnego.

Kapitał ludzki - 1

Email Drukuj PDF

Tu realizowany jest projekt:

„Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III
szkół podstawowych w Gminie Lesznowola”

współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie    do edukacji oraz zmniejszenie różnic  w jakości usług edukacyjnych.

HARMONOGRAM ZAJĘĆ PROGRAMU UNIJNEGO

Zapraszamy uczniów do udziału w zajęciach po wakacyjnej przerwie.

  1. Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji

Prowadząca  p. Katarzyna Dębska

- klasa IIa, IIb      od 4.09.2012

  1. Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy

Prowadząca  p. Małgorzata Sołtan

- klasa IIc               od 7.09.2012

  1. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych – nauki matematyczno-przyrodnicze / w tym: prowadzenie obserwacji przyrodniczych, przeprowadzanie doświadczeń/

Prowadząca  p.  Anna Meder

- od  października – termin zajęć ustalony zostanie po zatwierdzeniu planu lekcji

- klasa IIa, IIb, IIc

  1. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych – zajęcia czytelniczo-literackie

Prowadząca  p. Małgorzata Kalisiewicz

- od  połowy września – termin zajęć ustalony zostanie po zatwierdzeniu planu lekcji

- I grupa  - klasa IIa,II b

Ewa Grzechnik