Błąd
  • Nieudane wczytanie danych z kanału informacyjnego.
  • Nieudane wczytanie danych z kanału informacyjnego.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 2012

Email Drukuj PDF

Piaseczno: Roboty remontowe w budynku Zespołu Szkół Publicznych w Nowej Iwicznej
Numer ogłoszenia: 225118 - 2012; data zamieszczenia: 28.06.2012

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
- Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 182284 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Publicznych, ul. Ignacego Krasickiego 56, 05-500 Piaseczno, woj. mazowieckie, tel. 0-22 7508380 w. 25, faks 0-22 7508380 w. 40.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Roboty remontowe w budynku Zespołu Szkół Publicznych w Nowej Iwicznej.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót remontowych w budynku Zespołu Szkół Publicznych w Nowej Iwicznej. Szczegółowy opis przedmiotu określają: 1. przedmiar robót - załącznik nr 1,2,3,4 do SIWZ 2. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych załącznik nr 5 do SIWZ.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.10.00-8, 45.26.20.00-1, 45.31.00.00-3, 45.41.00.00-4, 45.42.10.00-4, 45.43.20.00-4, 45.44.20.00-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.06.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Firma Remontowo-Budowlana MAG-BUD Magdalena Gibała, ul. Topiel 34, 26-600 Radom, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 307975,21 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 227596,76

  • Oferta z najniższą ceną: 227596,76 / Oferta z najwyższą ceną: 342764,93

  • Waluta: PLN.